Polityka prywatności i plików „cookies” serwisu  internetowego www.TBNPolska.tv 

Niniejszy dokument reguluje Politykę prywatności i plików „cookies” serwisu  internetowego prowadzonego w domenie TBNPolska.tv (zwanego dalej Serwisem).  Fundacja Trinity Broadcasting Network Polska (zwana dalej Usługodawcą) dochowuje  wszelkiej należytej staranności w celu poszanowania prywatności Użytkowników  Serwisu. 

Administrator danych osobowych 

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie internetowym  TBNPolska.tv jest Trinity Broadcasting Network Polska, ul. Bohaterów Getta  Warszawskiego 7-9, 81-609 Gdynia, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego  Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000531843, NIP 5842738571 oraz REGON  360162152. 

Dane osobowe 

Użytkowników korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu prosimy o dobrowolne podanie danych osobowych.  Administrator przetwarza pozyskane dane na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych. Dane zostają zebrane w szczególności w celu realizacji  umowy oraz świadczenia usług na rzecz osób, których dotyczą. 

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników serwisu internetowego  TBNPolska.tv w następujących zbiorach:

Nazwa zbioru

Zakres przetwarzanych danych

Cel przetwarzania

Zbiór danych osobowych  Użytkowników, posiadających zarejestrowane konto  

użytkownika.

• imię i nazwisko 

• adres e-mail

Realizacja umowy 

o prowadzenie konta  

użytkownika, zawartej 

z Użytkownikiem

Zbiór danych osób  

korzystających z usługi  

„Newsletter”

• imię i nazwisko 

• adres e-mail

Przesyłanie Newslettera

Zbiór danych osób,  

korzystających z formularza  kontaktowego

• imię i nazwisko 

• adres e-mail

Umożliwienie kontaktu 

z Usługodawcą osobom,  które zainteresowane 

są oferowanymi usługami

Zbiór danych osób,  

korzystających
z formularza dokonania wpłaty darowizny
na rzecz Usługodawcy

• imię i nazwisko 

• adres e-mail 

• firma przedsiębiorcy
• adres zamieszkania
• adres korespondencyjny
• adres siedziby, adres e-mail 

• numer konta bankowego

Umożliwienie kontaktu 

z Usługodawcą osobom,  które zainteresowane 

są oferowanymi usługami


 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być  cofnięta w każdej chwili. 

Administrator danych osobowych dochowuje szczególnej i należytej staranności w celu ochrony praw Użytkowników, których dane podlegają przetwarzaniu, a w szczególności zapewnia, aby dane te były: 

• przetwarzane zgodnie z prawem, 

• zbierane dla oznaczonych w niniejszym dokumencie i zgodnych z prawem  celów, 

• nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z powyższymi celami,

• merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane, 

• odpowiednio zabezpieczone, 

• przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą,  nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. 

Administrator danych osobowych zastrzega, iż zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, może powierzyć przetwarzanie danych osobowych  Użytkowników, których danymi administruje, innym firmom w celu prawidłowego  wykonania przez te firmy czynności związanych z hostingiem, administracją,  utrzymywaniem oraz zarządzaniem Serwisem, a także z dochodzeniem roszczeń oraz wyjaśnieniem okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych  drogą elektroniczną. 

Uprawnienia Użytkownika 

Użytkownikom przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które ich dotyczą,  zawartych w zbiorach danych Usługodawcy. Jest to zwłaszcza prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania uzupełnienia,  uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania  ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne,  nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. 

Dane osobowe podane przez Użytkownika w czasie rejestracji mogą być przez niego  samodzielnie edytowane i usuwane w zakładce „Konto Użytkownika”. Użytkownikowi  przysługuje prawo zakończenia w każdej chwili korzystania z usługi świadczonej drogą  elektroniczną, w tym prowadzenia Konta Użytkownika oraz usługi Newsletter.  Użytkownicy mogą również skontaktować się ze Usługodawcą w celu wykonania  przysługującego im prawa dostępu, modyfikacji i usunięcia danych bądź w celu  sprzeciwienia się ich przetwarzaniu, za pośrednictwem Danych Kontaktowych  Usługodawcy udostępnionych na stronie internetowej, w szczególności poprzez  wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: biuro@tbnpolska.tv. 

Dzienniki systemowe 

To wewnętrzne dzienniki zdarzeń serwera Serwisu, automatycznie zapisujące żądania  stron wysyłane, gdy Użytkownicy odwiedzają jego witryny. Dzienniki systemowe  zawierają żądanie strony wysłane przez Użytkownika, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, datę i godzinę żądania oraz co najmniej jeden plik „cookie”, który może  jednoznacznie identyfikować przeglądarkę Użytkownika. 

Pliki „cookies” 

To niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) używanym  przez Użytkownika podczas odwiedzania przez niego Serwisu.
Informacje te przesyłane są do schowka używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową. Pliki „cookies” zawierają informacje  niezbędne do prawidłowego korzystania z Serwisu internetowego TBNPolska.tv.  Najczęściej zawierają one nazwę strony internetowej,
z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

Pliki „cookies” wysyłane za pośrednictwem Serwisu mogą pochodzić z serwisów  zewnętrznych: YouTube (https://www.youtube.com) lub Vimeo  (https://www.vimeo.com), w przypadku korzystania przez Użytkownika z funkcjonalności, pozwalających na wyświetlanie zasobów danego serwisu. 

Pliki te pozwalają na rozpoznanie urządzenia Użytkownika i wyświetlenie strony  internetowej Serwisu dostosowanej do jego indywidualnych oczekiwań, przez co korzystanie ze stron staje się łatwiejsze i przyjemniejsze. Dzięki zapisaniu  tych plików na urządzeniu Użytkownika możliwe jest m. in. zapamiętanie danych  logowania, utrzymywanie sesji po zalogowaniu, czy dostosowanie strony do preferencji Użytkownika, takich jak np. rozmieszczenie treści, język czy jej kolor. 

Jakie pliki „cookies” są wykorzystywane? 

Na stronie internetowej TBNPolska.tv używane są głównie trzy kategorie plików  „cookies”: 

• Pliki niezbędne – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Serwisu oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies. Bez ich zapisania na urządzeniu  Użytkownika korzystanie z Serwisu jest niemożliwe. 

• Pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb, np. w zakresie  wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają  one Usługodawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. 

• Pliki biznesowe – do tej kategorii należą np. cookies reklamowe. Umożliwiają  one realizację modelu biznesowego. Ich zablokowanie może obniżyć poziom  świadczenia usług ze względu na brak możliwości realizacji przez Usługodawcę  przychodów subsydiujących działanie Serwisu, jednak nie spowoduje  niedostępności całości funkcjonalności strony. 

Zarządzanie plikami „cookies” 

Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają umieszczanie plików  „cookies” na urządzeniu końcowym. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie  tych plików, konieczna jest odpowiednia zmiana ustawień przeglądarki internetowej.  Możliwe jest wyłączenie zapisywania plików „cookies” dla wszystkich połączeń z danej przeglądarki lub dla konkretnej witryny, a także ich usuwanie. Sposób zarządzania  plikami „cookies” zależy od używanego oprogramowania, dlatego szczegółowe  informacje o możliwości i sposobach ich obsługi Użytkownik znajdzie
w ustawieniach  swojej przeglądarki internetowej, z której korzysta w celu połączenia ze stroną  Serwisu. 

Zgoda na przetwarzanie plików „cookies” jest dobrowolna. Należy jednak pamiętać, że ograniczenia w ich stosowaniu mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z usług  oferowanych na stronie internetowej Serwisu. 

Gromadzenie danych 

Dane gromadzone w dziennikach systemowych są wykorzystywane przez  Usługodawcę przez czas nieokreślony wyłącznie w celu administrowania Serwisem.  Nie są one przekazywane na rzecz podmiotów trzecich, z wyłączeniem okoliczności  opisanych w niniejszym dokumencie. 

W związku z korzystaniem z Serwisu przez Użytkowników, w sposób automatyczny  możemy zbierać i zapisywać w dziennikach serwerów szczegóły techniczne dotyczące  sposobu korzystania z usług, przesłane przez Użytkownika żądania związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, adres IP oraz dane techniczne o działaniu  Serwisu w związku z czynnościami dokonywanymi przez Użytkownika, w szczególności informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego  korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Możemy również zbierać  informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Użytkownika,  korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki. 

W trakcie świadczenia usług na rzecz Użytkowników, stosujemy profesjonalne  technologie do gromadzenia i zapisywania informacji, takie jak pliki „cookies”. Dostęp  do danych „cookies” może posiadać również firma Google za pośrednictwem narzędzi  Google Analytics oraz Google Adwords, w celu sporządzenia statystyk ruchu oraz skuteczności kampanii promocyjnych realizowanych przez Usługodawcę za pomocą wyżej wymienionych narzędzi. 

Naszym zaufanym partnerem są również podmioty z grupy kapitałowej Wirtualnej Polski. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych Użytkowników przez Wirtualną Polskę znajdują się w polityce prywatności Wirtualnej Polski.

Dane zgromadzone w Serwisie przechowywane są na zewnętrznych bezpiecznych i profesjonalnych serwerach, na podstawie umów zawartych przez Usługodawcę.  Usługodawca dochowuje należytych środków ostrożności, celem zabezpieczenia  danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieuprawnionych,  zniszczeniem, ujawnieniem oraz bezprawnym wykorzystaniem. Do przetwarzania  danych Użytkowników Serwisu uprawnieni są wyłącznie sami Użytkownicy oraz Usługodawca. 

 

Inne 

Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Nie ponosimy  odpowiedzialności za obowiązujące na tych stronach zasady przestrzegania polityki  prywatności. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności tych stron po wejściu na nie. 

Usługodawca zastrzega prawo do zmiany Polityki prywatności i plików „cookies”. Niniejszy dokument stanowi załącznik do Regulaminu świadczenia usług drogą  elektroniczną przez TBNPolska.tv.