Definicje

 1. Regulamin to niniejszy Regulamin świadczenia Usług drogą elektroniczną w obszarze domeny internetowej TBNPolska.tv, który określa warunki świadczenia Usług przez Usługodawcę za pośrednictwem witryny www.tbnpolska.tv na rzecz Użytkowników.
 2. Użytkownik to podmiot, który zawiera z Usługodawcą Umowę o świadczenie Usługi, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego albo bycia osobą prawną lub jednostką organizacyjną.
 3. Konsument to Użytkownik, który jest osobą fizyczną i zawiera Umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Usługodawca to fundacja Trinity Broadcasting Network Polska, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 7-9, 81-609 Gdynia, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000531843, NIP 5842738571 oraz REGON 360162152, będąca usługodawcą, administratorem i właścicielem Serwisu.
 5. Serwis to serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę w języku polskim za pośrednictwem witryny www dostępnej w sieci Internet pod adresem URL: www.tbnpolska.tv. Serwis świadczy na rzecz Użytkowników Usługi.
 6. Usługa to usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, na podstawie Umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Serwisu, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
 7. Umowa to umowa o świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika Usługi.
 8. Dane Kontaktowe Usługodawcy to dane Usługodawcy, przy użyciu których Użytkownik może się z nim skontaktować, tj. Trinity Broadcasting Network Polska, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 7-9, 81-609 Gdynia, e-mail: biuro@tbnpolska.tv, tel. (+48) 514 514 546.
 9. Dane Kontaktowe Użytkownika to dane Użytkownika, przy użyciu których Usługodawca może skontaktować się z Użytkownikiem, obejmujące adres, adres poczty elektronicznej i numer telefonu.
 10. Konto Użytkownika to panel zarządzający Usługami Użytkownika, dostępny w obszarze Serwisu, pod warunkiem Rejestracji i logowania.
 11. Rejestracja to utworzenie Konta Użytkownika przez Użytkownika, przy użyciu formularza rejestracyjnego Serwisu znajdującego się na jego stronie internetowej.
 12. Zewnętrzny System Płatności to system płatności internetowych, którym posługuje się Usługodawca.

§1 Postanowienia ogólne

 1. Usługodawca na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ustanawia Regulamin, który udostępnia pod adresem URL Serwisu, w brzmieniu: www.tbnpolska.tv/regulamin-serwisu.
 2. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Serwisu.
 4. Użytkownicy mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.
 5. Podane na stronie internetowej Serwisu informacje nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny, a jedynie zaproszenie Użytkowników do składania ofert zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 ustawy Kodeks cywilny.
 6. Świadczenie wszystkich Usług odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Serwisu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.
 7. W celu korzystania z wszystkich funkcjonalności Serwisu, konieczne jest dysponowanie przez Użytkownika:
  1. urządzeniem teleinformatycznym,
  2. poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową:
   1. Firefox (Wersja 56 oraz wyższe),
   2. Chrome (Wersja 59 oraz wyższe),
   3. Internet Explorer 11 (wyłącznie w trybie Desktop),
   4. Microsoft Edge (Wersja 25 z EdgeHTML 13),
   5. Safari (Wersja 11 oraz wyższe),
  3. aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej,
  4. aktywnym i poprawnie skonfigurowanym dostępem do internetu o minimalnej prędkości 2 megabitów na sekundę (Mb/s). Dla uzyskania najlepszej jakości zaleca się nieograniczone połączenie 4 Mb/s lub szybsze,
  5. dostępem do Konta Użytkownika.
 8. Korzystanie z Serwisu może wiązać się z poniesieniem przez Użytkownika kosztów opłat z tytułu dostępu do sieci Internet oraz transmisji danych, w zakresie ustanowionym umową z operatorem telekomunikacyjnym, z którego usług korzysta Użytkownik.
 9. Korzystanie z Serwisu następuje poprzez zapoznanie się z jego zawartością.

§2 Rejestracja Konta Użytkownika

 1. Umowa o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Użytkownika zostaje zawarta na czas nieoznaczony, w chwili potwierdzenia przez Usługodawcę rejestracji Konta Użytkownika.
 2. Przedmiotem niniejszej Usługi prowadzenia Konta Użytkownika jest udostępnienie panelu Konta Użytkownika, umożliwiającego m. in. zarządzanie danymi Użytkownika i zamówieniami.
 3. Aby utworzyć Konto Użytkownika, należy dokonać dobrowolnej i bezpłatnej rejestracji. Następuje ona poprzez:
  1. wypełnienie i wysłanie do Usługodawcy formularza rejestracyjnego, który jest udostępniony w obszarze strony internetowej Serwisu, albo
  2. użycie konta w serwisie społecznościowym Facebook lub Google+.
 4. Warunkiem prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego jest uzupełnienie jego wszystkich obowiązkowych oraz ewentualnie opcjonalnych pól, przy użyciu prawdziwych, kompletnych i dotyczących Użytkownika danych lub informacji.
 5. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego lub użycie konta o którym stanowi pkt 3, Użytkownik powinien oświadczyć, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 6. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego lub użycie konta o którym stanowi pkt 3, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola, Użytkownik może dobrowolnie oświadczyć, iż wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w celach marketingowych przez Usługodawcę.
 7. Usługodawca informuje, iż cele marketingowe wskazane powyżej, mogą obejmować w szczególności przesłanie przez Usługodawcę informacji handlowych, przy użyciu danych kontaktowych Użytkownika. Zgoda, o której stanowi punkt powyższy może być cofnięta w każdej chwili.
 8. Wysłanie formularza rejestracyjnego do Usługodawcy lub użycie konta, o którym stanowi pkt 3 następuje przy użyciu funkcjonalności Serwisu i za jego pośrednictwem.
 9. Korzystanie z Konta Użytkownika jest możliwe po jego utworzeniu, a następnie zalogowaniu przy użyciu właściwego loginu i hasła.
 10. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Użytkownika, może zostać dokonane bez podania przyczyny i w dowolnym czasie, przy użyciu jego funkcjonalności lub poprzez wysłanie oświadczenia Użytkownika w tym przedmiocie do Usługodawcy, np. poprzez wiadomość e-mail lub list.

§3 Standardowe Usługi Serwisu

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników następujące bezpłatne Usługi:
  1. udostępnienie wyszukiwarki,
  2. udostępnienie formularza kontaktowego,
  3. prowadzenie Konta Użytkownika,
  4. Newsletter,
  5. polecenie Serwisu,
  6. VOD.
 2. Umowa o świadczenie Usługi udostępnienia wyszukiwarki zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z wyszukiwarki i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niej lub zaniechania tej czynności przez Użytkownika. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie pola wyszukiwarki, umożliwiającej przeprowadzenie wyszukiwania przy wykorzystaniu słów kluczowych.
 3. Umowa o świadczenie Usługi udostępnienia formularza kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z wybranego formularza kontaktowego i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niego lub zaniechania tej czynności przez Użytkownika.
 4. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie internetowej Serwisu, w celu wysłania wiadomości do Usługodawcy.
 5. Umowa o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Użytkownika zawierana jest na czas nieoznaczony w chwili Rejestracji Konta Użytkownika. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie panelu zarządzającego Usługami.
 6. Umowa o świadczenie Usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony w chwili otrzymania przez Użytkownika na adres poczty elektronicznej potwierdzenia zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Newsletter przez Usługodawcę. Zamówienie Usługi następuje poprzez użycie pola aktywacji Newslettera w formularzu rejestracyjnym lub w innym formularzu udostępnionym przez Usługodawcę na stronie internetowej Serwisu. Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie Usługodawcy na rzecz Użytkownika, polegające na przesyłaniu na adres poczty elektronicznej wiadomości zawierających informacje dotyczące Usług świadczonych przez Usługodawcę. Niniejsza Umowa zostaje rozwiązana z chwilą wypisania się przez Użytkownika z subskrypcji przy użyciu linka deaktywującego w obszarze wiadomości Newsletter.
 7. Umowa o świadczenie bezpłatnej Usługi może być rozwiązana przez Użytkownika lub Usługodawcę bez podania przyczyny i w każdym czasie, przy zastosowaniu ujętych w Regulaminie funkcjonalności lub poprzez wiadomość e-mail, przesłaną pod adres e-mail ujęty w Danych Kontaktowych Usługodawcy lub Danych Kontaktowych Użytkownika.

§4 Wpłata na zbiórkę publiczną

 1. Usługodawca prowadzi za pośrednictwem Serwisu zbiórkę publiczną.
 2. Aby dokonać wpłaty ofiary na rzecz zbiórki publicznej realizowanej przez Usługodawcę, należy skorzystać z formularza wpłaty.
 3. W obszarze formularza, Użytkownik przekazujący darowiznę podaje:
  1. informacje o darczyńcy, w tym Dane Kontaktowe Użytkownika,
  2. walutę, w której zostanie przekazana darowizna pieniężna,
  3. kwotę przekazywanej darowizny.
 4. Koszty transakcji ponosi Użytkownik.
 5. Przez umowę darowizny, Użytkownik zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz Usługodawcy kosztem swego majątku.
 6. Umowa darowizny staje się ważna, jeżeli świadczenie o którym stanowi pkt 6 zostanie spełnione.
 7. Usługodawca zobowiązuje się do wykorzystania otrzymanych środków pieniężnych wyłącznie w obszarze realizacji celów statutowych fundacji Trinity Broadcasting Network Polska.
 8. Potwierdzenie wykonania przelewu stanowi dowód przekazania darowizny na rzecz Usługodawcy.

 §5 VOD

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników nieodpłatną Usługę VOD, której przedmiot stanowi umożliwienie odtwarzania cyfrowych plików wideo, uprzednio opublikowanych na stronach internetowych Serwisu.
 2. Przez zamówienie Usługi VOD, Użytkownik nabywa licencję do wybranego materiału video, obejmującą prawo jego ograniczonego w czasie utrwalania i wprowadzania do pamięci komputera, w celu odtworzenia dla potrzeb użytku własnego, o charakterze niekomercyjnym.
 3. W celu skorzystania z Usługi, wymaga się posiadania zarejestrowanego Konta Użytkownika i zalogowania, a także dysponowania urządzeniami technicznymi lub oprogramowaniem, o których stanowią informacje na stronie internetowej Serwisu.
 4. Zamówienie Usługę można składać za pośrednictwem strony internetowej Serwisu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, przy użyciu funkcjonalności Serwisu.
 5. Po wprowadzeniu danych zamawiającego, Użytkownik przechodzi do realizacji zamówienia i ma możliwość przekazania Darowizny na rzecz Usługodawcy, wybierając sposób płatności. Przekazanie Darowizny ma charakter opcjonalny.
 6. Złożenie zamówienia może nastąpić poprzez użycie właściwego przycisku, jest równoznaczne ze złożeniem Usługodawcy przez Użytkownika oferty zawarcia umowy o świadczenie Usługi VOD.

§6 Upominki

 1. Zamówienia na Upominki można składać za pośrednictwem strony internetowej Serwisu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, po zalogowaniu do Konta Użytkownika.
 2. Po wybraniu Upominków oraz ceny za nie, Użytkownik przechodzi do realizacji zamówienia i wprowadza dane o sobie oraz adres dostarczenia.
 3. Złożenie zamówienia poprzedza otrzymanie poprzez wyświetlenie, informacji o łącznej cenie wraz z kosztami pochodnymi.
 4. Złożenie zamówienia może nastąpić poprzez użycie właściwego przycisku jest równoznaczne ze złożeniem Usługodawcy przez Użytkownika oferty zawarcia umowy sprzedaży.
 5. Przedmiot umowy sprzedaży obejmuje zobowiązanie Usługodawcy do przeniesienia na Użytkownika własności Upominków i wydania ich, oraz zobowiązanie Użytkownika do odebrania upominków i zapłaty Usługodawcy oznaczonej ceny Upominków.
 6. Przed wysłaniem formularza zamówienia, poprzez zaznaczenie właściwego pola kontrolnego, Użytkownik powinien oświadczyć, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 7. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje poprzez niezwłoczne przesłanie wiadomości e-mail. Wiadomość ta zawiera ustalone przez strony warunki zawartej umowy sprzedaży, a także dane wprowadzone przez Użytkownika w formularzu zamówienia, w celu umożliwienia wykrycia błędów w nich występujących. W przypadku wykrycia takiego błędu, Użytkownik może powiadomić Usługodawcę o tym fakcie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail ze wskazaniem poprawnych danych.
 8. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez Usługodawcę oferty zawarcia umowy sprzedaży, złożonej przez Użytkownika.
 9. Zawierając umowę sprzedaży, Usługodawca zobowiązuje się do dostarczenia Użytkownikowi upominków bez wad.
 10. Wydanie upominków następuje w czasie podanym w opisie upominku i odbywa się za pośrednictwem przewoźnika, w dni robocze, pod adres podany przez Użytkownika.
 11. Szczegółowe informacje w przedmiocie dostępnych metod dostarczenia i przewoźników, są opublikowane na stronie internetowej Serwisu, a Użytkownik jest o nich informowany w trakcie procesu składania zamówienia.
 12. Wydanie upominków następuje nie wcześniej, niż po uiszczeniu zapłaty przez Użytkownika.
 13. Potwierdzenie wydania upominków przewoźnikowi w celu ich dostarczenia, może zostać dokonane poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
 14. Zaleca się, aby dostarczona przesyłka została zbadana przez użytkownika przy obecności przewoźnika.
 15. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, Użytkownik ma prawo żądać sporządzenia właściwego protokołu.

§7 Płatności

 1. Usługodawca umożliwia następujące metody płatności, w tym z tytułu z tytułu świadczonych Usług:
  1. bezpośredni przelew na rachunek bankowy Usługodawcy,
  2. przy użyciu zewnętrznego systemu płatności Przelewy24, obsługiwanego przez DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-327) przy ul. Kanclerskiej 15, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000306513, NIP: 7811733852 oraz REGON: 634509164,
  3. przy użyciu zewnętrznego systemu płatności PayPal, obsługiwanego przez PayPal S.à r.l. et Cie, S.C.A. z siedzibą w Luxemburgu.
 2. W stosunku do umów sprzedaży, termin płatności należności przypada na chwilę wydania upominku.
 3. Usługodawca może organizować promocje, związane ze świadczonymi Usługami.

 §8 Reklamacje

 1. Reklamacje można składać listem lub wiadomością e-mail pod adres pocztowy lub elektroniczny, wskazany w Danych Kontaktowych Usługodawcy.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis problemu oraz dane identyfikacyjne Użytkownika.
 3. Usługodawca rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. W treści składanej reklamacji zaleca się podanie Danych Kontaktowych Użytkownika, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej.
 4. Reklamacje można składać z tytułu rękojmi za wady Usług.
 5. Konsument posiada możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej,
  2. złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej,
  3. skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
  4. złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§9 Odstąpienie od Umowy

 1. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy o świadczenie Usługi VOD jako usługi dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 2. W pozostałym zakresie Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14 dni od Umowy.
 3. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Konsumenci muszą poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 6. W stosunku do umów sprzedaży, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy, ma on obowiązek zwrócić upominek Usługodawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Usługodawcę. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie upominku przed jego upływem. Niniejszy przepis nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy Usługodawca zaproponował, że sam odbierze upominek.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości upominku będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania upominku.
 8. W przypadku otrzymania drogą elektroniczną oświadczenia o odstąpieniu przez Konsumenta od Umowy, Usługodawca niezwłocznie prześle potwierdzenie jego otrzymania.
 9. W przypadku odstąpienia od Umowy, uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 

§10 Ochrona Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

8.1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

8.1.1 Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Fundacja Trinity Broadcasting Network Polska, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 7-9, 81-609 Gdynia, adres e-mail: marketing@tbnpolska.tv. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika będzie się odbywać w celu realizacji usług oferowanych przez Fundację.

8.1.2 Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zamówionej usługi oraz przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego.

8.1.3 Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

8.1.4 Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli zdaniem Użytkownika, przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

8.1.5 Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest wymogiem umownym oraz warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Brak podania danych osobowych będzie skutkował odmówieniem wykonania usługi.

8.1.6    Dane osobowe Użytkownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

8.2 Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie właściwego pola formularza rejestracyjnego Użytkownik może dobrowolnie oświadczyć, iż wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym przez Administratora czyli Fundację Trinity Broadcasting Network Polska, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 7-9, 81-609 Gdynia, w celach marketingowych, tj. w celu otrzymywania informacji handlowych związanych z działalnością Administratora. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika. Odbiorcami danych może być Administrator. Użytkownik ma prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8.3       Oświadczenie, o którym stanowi punkt powyższy, obejmuje potwierdzenie przez Użytkownika, iż został poinformowany o treści niniejszego przepisu: wskazane cele marketingowe mogą obejmować w szczególności przesłanie przez Administratora informacji handlowych przy użyciu Danych Kontaktowych Użytkownika. Zgoda, o której stanowi punkt powyższy może być cofnięta w każdej chwili, a Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 

§10 Postanowienia uzupełniające

 1. Wszelkie znaki towarowe, elementy graficzne i zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej Serwisu są przedmiotem praw autorskich ich właścicieli.
 2. Domena internetowa Serwisu, jego logotypy, nazwa i Regulamin stanowią własność prawa autorskiego i przedmiot ochrony prawnej.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści bezprawnych.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do dokładania należytych starań celem umożliwienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz do udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych, związanych z jego działaniem.
 5. Usługodawca zobowiązuje się do prowadzania działań zmierzających do ochrony danych znajdujących się w Koncie Użytkownika przed nieuprawnionym dostępem i użyciem.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu oraz nienależyte wykonywanie Usług, spowodowane siłą wyższą, w stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami,
  2. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu oraz nienależyte wykonywanie Usług na rzecz Użytkowników niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów za pomocą których Serwis świadczy Usługi,
  3. korzyści utracone przez Użytkownika niebędącego Konsumentem,
  4. szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkownika postanowień Regulaminu.

§11 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca może zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Użytkownika, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki przy użyciu plików „cookies”.
 2. Dane osobowe użytkowników Serwisu przetwarzane są na podstawie zgody osób, których dotyczą lub gdy jest to konieczne do realizacji Umowy, gdy osoba której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 3. Dane osobowe są zbierane w celu i zakresie o którym Usługodawca informuje przed zebraniem danych lub w chwili ich zbierania. Osobom, których dane zostały przez Serwis zebrane, przysługują prawa opisane w Polityce prywatności i plików cookies oraz przekazane w sposób czytelny i komunikatywny przed zebraniem danych lub w chwili ich zbierania.
 4. Prawa o których stanowi punkt powyższy, to w zależności od podstaw przetwarzania danych: prawa dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. W przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody na ich przetwarzanie, może ona zostać cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.
 6. Zasady przetwarzania danych osobowych, polityki prywatności oraz polityki plików „cookies” uregulowane zostały w dokumencie „Polityka prywatności oraz polityka plików cookies”, zamieszczonym w pod adresem URL Serwisu, w brzmieniu: www.polityka-cookies-i-prywatnosci.
 7. Zawierając Umowę o świadczenie Usługi, Użytkownik dobrowolnie upoważnia Usługodawcę do kierowania na Dane Kontaktowe Użytkownika informacji związanych z Umowami oraz ich wykonaniem, a także informacji handlowych w przypadku wyrażenia na to odrębnej zgody.
 8. Użytkownik niebędący Konsumentem jest zobowiązany do informowania Usługodawcy o zmianach Danych Kontaktowych Użytkownika, pod rygorem skuteczności ich zastosowania przy doręczeniach.
 9. Zmiana Regulaminu może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów prawa dotyczących świadczeń realizowanych przez Usługodawcę, a także zmian technicznych lub organizacyjnych dotyczących świadczeń realizowanych przez Usługodawcę.
 10. Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na stronie internetowej Serwisu, za uprzednim poinformowaniem o tym fakcie. Informację o zmianie Regulaminu umieszcza się w obszarze strony internetowej Serwisu nie później niż w terminie 10 dni przed datą rozpoczęcia jego obowiązywania oraz wysyła pod Dane Kontaktowe Użytkownika, w przypadku gdy strony są związane Umową o charakterze ciągłym.
 11. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed datą jego zmiany.
 12. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Użytkownika będącego Konsumentem, wynikających z przepisów polskiego prawa powszechnie obowiązującego.
 13. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z przepisami polskiego prawa powszechnie obowiązującego, stosuje się te przepisy.
 14. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.
 15. Regulamin wchodzi w życie w terminie 3 dni od daty jego opublikowania na stronie internetowej Serwisu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA

ODSTĄPIENIA OD UMOWY

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy o świadczenie Usługi VOD jako usługi  dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

W pozostałym zakresie Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14 dni od Umowy, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w części „wyłączenie prawa odstąpienia od umowy”. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

 1. w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą),
 2. w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno,
 3. w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach,
 4. w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy – w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony,
 5. zawarcia umowy – w przypadku umów o świadczenie usług.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: Trinity Broadcasting Network Polska, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 7-9, 81-609 Gdynia, e-mail: biuro@tbnpolska.tv, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Odstępując od umowy, mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza znajduje się w załączeniu do regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli otrzymali Państwo rzeczy w związku z umową prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz pod adres Trinity Broadcasting Network Polska, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 7-9, 81-609 Gdynia, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Informujemy, że będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeżeli ze względu na swój charakter rzecz nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 20,00 PLN.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

WYŁĄCZENIE PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: Trinity Broadcasting Network Polska, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 7-9, 81-609 Gdynia

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi:

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) /o świadczenie następującej usługi(*):

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Poprzedni regulamin: